logo web

Univ.-Prof. Dr. Dieter Segert

Univ.-Prof. Dr. Dieter Segert

Wiss. Lehrgangsleiter ULG "Interdisziplinäre Balkanstudien"

Bot. i.R. Dr. Paul Leifer

Bot. i.R. Dr. Paul Leifer

ULG "Interdisziplinäre Balkanstudien"